Konkurs

Nabór na stanowisko prezesa zarządu Spółdzielni Sanatoryjno-Wypoczynkowej „LECH” Sanatorium Uzdrowiskowe w Kołobrzegu

Rada Nadzorcza Spółdzielni Sanatoryjno-Wypoczynkowej „LECH” Sanatorium Uzdrowiskowe w Kołobrzegu ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki

 • posiadać wykształcenie wyższe, posiadać co najmniej 5-letni okres doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku – zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych,
 • nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółdzielniach, posiadać praktyczną znajomość zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem firmą o takim jak Spółdzielnia „LECH” profilu.

Zgłoszenie powinno zawierać

 • życiorys (CV) oraz list motywacyjny, zawierające m.in. dane kontaktowe, wskazane przez kandydata. W szczególności może być to adres do korespondencji, numer telefonu komórkowego lub adres poczty elektronicznej.
 • oryginały lub poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających: wykształcenie; kwalifikacje; staż pracy, tj. dyplom ukończenia studiów wyższych; świadectwa pracy za min. 5 letni okres zatrudnienia, inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje, w tym na stanowiskach kierowniczych, (wszystkie odpisy dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata (każda karta), w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego),
 • wypełniony w całości i podpisany kwestionariusz, zawierający oświadczenia kandydata oraz inne informacje niezbędne do jego oceny w toku postępowania kwalifikacyjnego wzór kwestionariusza stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia,
 • oświadczenie kandydata , że nie został wobec niego orzeczony zakaz pełnienia funkcji reprezentanta spółdzielni (art. 373 Prawa upadłościowego, art. 39 pkt 2 Kodeksu karnego lub art. 22 par. 2 pkt 5 Kodeksu karny skarbowego).

Pobierz kwestionariusz

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Ważne informacje

 • Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane na adres

SSW „LECH” , 78-100 Kołobrzeg , ul. J.C Korzeniowskiego 1 w terminie do dnia 15.07.2019 r.

Zgłoszenia należy przesłać pocztą (do godz. 15.00 ostatniego dnia terminu, decyduje data i godzina doręczenia przesyłki) na w/w adres w zaklejonej kopercie z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu SSW „LECH” w Kołobrzegu i zaadresowanej do Rady Nadzorczej Spółdzielni. Na kopercie kandydat zobowiązany jest umieścić swoje dane kontaktowe.

 • Kandydaci, którzy złożyli zgłoszenia po terminie lub zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie zostaną dopuszczeni do II etapu postępowania kwalifikacyjnego.
 • Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.

Rozmowy kwalifikacyjne

Z kandydatami, których zgłoszenia zostaną dopuszczone do dalszego postępowania, przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne (II etap) w siedzibie Spółdzielni z zastrzeżeniem, że o dokładnej dacie, miejscu i godzinie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres kontaktowy wskazany w zgłoszeniu kandydata. Niestawienie się kandydata w oznaczonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą:

 • wiedza o zakresie działalności Spółdzielni oraz o sektorze, w którym działa Spółdzielnia, znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, znajomość zasad funkcjonowania spółdzielni oraz przedsiębiorstw prowadzących usługi hotelowe i sanatoryjne,  znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,  doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w tego typu spółdzielni,
 • znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, oceny projektów inwestycyjnych, rachunkowości, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej, analiza SWOT Spółdzielni.

Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółdzielni u członka zarządu Mirosławy Nizińskiej w siedzibie Spółdzielni :

78-100 Kołobrzeg, ul. Korzeniowskiego 1, w okresie od 24. 06.2019r.

do 10.07.2019r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 .

W siedzibie Spółdzielni udostępnione będą

1)              Statut Spółdzielni,

 • Regulamin Zarządu,
 • Regulamin Organizacyjny Spółdzielni,
 • Kwartalna informacja o Spółdzielni na dzień 31.03.2019 r.
 • șprawozdanie z weryfikacji bilansu Spółdzielni za 2018 r.
 • sprawozdania finansowe za 2018 rok.

Rada Nadzorcza, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu o jego wynikach na wskazane przez kandydata w zgłoszeniu do postępowania dane kontaktowe.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydatów. W takiej sytuacji Rada Nadzorcza poinformuje kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu do postępowania kontakt.

Pobierz kwestionariusz