SU LECH w Kołobrzegu, Kołobrzeg
Regulamin konkursu
Przyjazd
Wyjazd

Regulamin konkursu "Wspomnienia z wakacji nad Bałtykiem."

04 sierpnia 2020

Wszystkich zainteresowanych Gości zapraszamy do udziału we wspólnej zabawie.

REGULAMIN KONKURSU „WSPOMNIENIA Z WAKACJI NAD BAŁTYKIEM”

§ 1. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2. Organizatorem konkursu, jest

Sanatorium Uzdrowiskowe LECH, z siedzibą przy ul. Korzeniowskiego 1, 78-100 Kołobrzeg.

 

3. Sponsorem nagrody głównej jest Organizator konkursu SU LECH.

4. Administratorem wszystkich danych osobowych, które są udostępniane przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

5. Warunkiem niezbędnym do udziału w konkursie jest dobrowolne podanie swoich danych osobowych. Osobom, które udostępniają swoje dane, przysługuje prawo dostępu do tych danych, jak również ich zmiany bądź usunięcie.

6. Dany Regulamin definiuje warunki Konkursu.

7. Konkursu nie administruje, nie wspiera, nie jest pomysłodawcą ani nie finansuje Facebook. Facebook jest znakiem towarowym - zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

8. Konkurs jest przeprowadzany i dostępny na stronie:

https://sanatoriumlech.pl/aktualnosci

https://www.facebook.com/SanatoriumLechKolobrzeg,

https://www.instagram.com/sanatorium.lech.kolobrzeg/

9. Nad całym prawidłowym przebiegiem Konkursu, udzielaniem informacji dotyczących Konkursu, rozpatrywaniem reklamacji Konkursu, sprawuje nadzór  - dział marketingu Organizatora.

§ 2. UCZESTNIK KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu wyłącznie mogą być osoby fizyczne, czyli konsumenci (w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego) ,którzy posiadają zdolność prawną, są użytkownikami i posiadaczami aktywnego konta na profilu Facebook oraz zaakceptowały dany Regulamin Konkursu.

2. Uczestnik świadomie deklaruje, że:

a. jest osobą fizyczną, która posiada w pełni zdolność do czynności prawnych;

b. dokładnie zapoznał się z zasadami danego Regulaminu Konkursu, akceptuje go i dobrowolnie przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje wszystkie zasady Regulaminu;

d. zapoznał się z procedurą Regulaminu Konkursu, dotyczącą odbioru nagrody i w pełni ją akceptuje;

e. deklaruje i zobowiązuje się do przestrzegania zasad Regulaminu Konkursu, jak również do przestrzegania regulaminu Facebook;

f. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu związanym z uczestnictwem w Konkursie;

g. jest zarejestrowanym Użytkownikiem na Facebooku lub Instagram;

h. zgadza się na oznaczenie swoich danych osobowych (czyli imienia i nazwiska) w poście, który będzie informacją o rozstrzygnięciu konkursu oraz zgadza się na publikację zdjęcia oraz treści wysłanej w odpowiedzi w konkursie.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy jak i  współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODY

1. W Konkursie zaplanowano 1 nagrodę– dla osoby, która zostanie wyłoniona spośród innych uczestników konkursu, w sposób wskazany w Regulaminie.

2. Nagrodą konkursową jest:

Dla zwycięzcy konkursu czeka voucher na 2 dniowy pobyt w SU LECH w Kołobrzegu, dla 2 osób ze śniadaniem z możliwością korzystania z basenu, sauny i jacuzzi.

Voucher jest ważny od 02.10.2020 do 19.12.2020 r.

MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI VOUCHERA tylko po mailowym lub telefonicznym potwierdzeniu wolnych terminów z działem marketingu Ośrodka!

3. Planowa nagroda w konkursie podlega opodatkowaniu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2018.200 t.j.).

4. Informacja o Nagrodzie będzie w treści postu - ogłoszenia Konkursu, który opublikowany zostanie na Facebooku i Instagramie Organizatora.

6. Zwycięzca nie może wymienić Nagrody na nagrodę innego rodzaju ani na gotówkę.

7. Zwycięzca ma prawo zrzec się Nagrody. W zamian z rezygnacji z nagrody nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna usługa, voucher.

§ 4. ZASADY KONKURSU: kiedy?, gdzie?

1. Konkurs ma formę ogłoszenia - postu konkursowego i umieszczony jest na portalu Facebook oraz Instagram na profilu Organizatora.

2. Czas trwania konkursu przewidziany jest od dnia 04 sierpnia 2020 (od momentu pojawienia się ogłoszenia - postu) do 12 sierpnia 2020 do godz. 12:00.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnik Konkursu ma zadanie:

a. udostępnić swoje najciekawsze zdjęcie z wakacji znad morza Bałtyckiego (w komentarzu pod postem konkursowym lub w relacji na Instagramie) oraz oznaczyć osobę, którą Uczestnik chce zabrać ze sobą do ośrodka.

2. Informacje dotyczące Konkursu są dostępne na Facebooku https://www.facebook.com/SanatoriumLechKolobrzeg

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE ORAZ ODBIÓR NAGRODY

1. Konkursu jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja na portalu Facebook lub Instagram.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie, jaki jest wymagany, to zaakceptowanie zasad Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadań, które są opisane w Regulaminie.

3. Decyzję o przyznaniu nagrody określa Organizator. Zwycięzcą Konkursu zostaje osoba, której zdjęcie będzie najciekawsze, interesujące, inspirujące.

5. Zwycięzcę Konkursu oraz sposób odebrania Nagrody, powiadomimy za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku lub Instagramie w ciągu 3 dni roboczych od chwili zakończenia konkursu.

6. Informacja o wygranej zostanie opublikowana w poście na stronie https://www.facebook.com/SanatoriumLechKolobrzeg oraz https://www.instagram.com/sanatorium.lech.kolobrzeg/

7. Warunkiem odebrania nagrody przez Uczestnika Konkursu – zwycięzcy, jest przesłanie w ciągu 4 dni, od ogłoszenia wyniku Konkursu wiadomości prywatnej, w której zostaną zawarte następujące dane Uczestnika:

a. nazwisko i imię

b. adres korespondencyjny

c. adres mailowy

d. numer telefonu

e. PESEL

8. Brak odpowiedzi – wiadomości (patrz: pkt. 7) lub przekroczenie przewidzianego terminu na odpowiedź lub wysłanie niezgodnych, nieprawidłowych danych, zdyskwalifikuje oraz uniemożliwi Uczestnikowi prawo odbioru nagrody.

9. Przyznany w Konkursie Voucher zostanie wysłany Zwycięzcy do 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w pkt. 7.

10. Informacja o nagrodzie zostanie wysłana przez Organizatora mailem.

11. Nagroda nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne usługi. Nagrodzony Uczestnik nie rości sobie praw do zmiany przedmiotu wygranej.

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wiarygodność danych Uczestników Konkursu, w tym za brak kompletności informacji dotyczącej Uczestnika, co mogłoby uniemożliwić przekazanie nagrody dla Zwycięzcy Konkursu.

2. Organizator zaświadcza, że nie kontroluje, nie monitoruje treści, które są umieszczane przez Uczestników w zakresie prawdziwości danych, z zastrzeżeniem działań, które są związane z usunięciem oraz naruszeniem Regulaminu Konkursu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyeliminowania z udziału w Konkursie tych Uczestników, których działania są niezgodne z prawem i zasadami Regulaminu Konkursu oraz regulaminu Facebooka, Instagram,

w szczególności dotyczy to uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści, które są niezgodne z obowiązującym prawem lub zasadami Regulaminu dostępnego na Facebook (w szczególności treści, które są obraźliwe, w warstwie tekstowej i graficznej);

b) działają niezgodnie z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niewłaściwie

z regułami Facebooka;

c) działania są niezgodne z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w zasadność działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne, nieprawdziwe konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia oraz brak odpowiedniego działania łącz przeglądarek, serwerów oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie odpowiada za blokowanie lub utrudnienia strony lub Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe wszystkich Uczestników Konkursu, będą wyłącznie przetwarzane przez Organizatora tylko w celu dokonania niezbędnych czynności do właściwego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe wszystkich Uczestników Konkursu, będą wyłącznie przechowywane przez Organizatora, tylko w terminie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu oraz do nagrodzenia Uczestnika – Zwycięzcy Konkursu.

3. Uczestnicy posiadają prawo do wglądu, do wszystkich przetwarzanych danych oraz do ich poprawiania, jaki i usuwania. Dane które są udostępnione przez Uczestników Konkursu, oparte na zasadach dobrowolności, przy czym warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wymagana rejestracja na portalu Facebook.

4. W momencie, kiedy Użytkownik usuwa dane, również traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

  1. Wszystkie prawa dotyczące treści Konkursu posiada Organizator. Uczestnicy Konkursu w momencie brania udziału w nim, nie nabywają żadnych praw własności do Konkursu. Zabronione jest modyfikowanie, kopiowanie, udostępnianie oraz rozpowszechnianie treści Konkursu bez zgody Organizatora.
  2. Organizator zabrania niewłaściwe korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z zasadami  Regulaminu i powszechnie obowiązującymi przepisami Facebook.

§ 10. ZGŁASZENIE NARUSZEŃ, UWAGI I REKLAMACJE

1. Wszystkie reklamacje, które dotyczą przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać pisemnie podczas trwania Konkursu, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia Laureata Konkursu.

2. Reklamacja wniesiona po upływie wyznaczonego terminu nie upoważnia do działań prawnych.

3. Reklamacja pisemna musi zawierać nazwisko i imię, adres korespondencyjny Uczestnika oraz opis wraz z uzasadnieniem wnoszonej reklamacji.

4. Reklamacja rozpatrywana będzie tylko i wyłącznie po przesłaniu jej listem poleconym na adres Organizatora.

5. Reklamacje będą rozpatrywane pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu obowiązuje od dnia 04 sierpnia 2020 r. i obowiązuje do 12 sierpnia 2020 r. do godziny ogłoszenia Zwycięzcy do godz. 14:00.

2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie:

https://sanatoriumlech.pl/aktualnosci

 

 

Zobacz na mapie
Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z naszymi promocjami i ofertami specjalnymi.

Wybierz najkorzystniejszy pakiet i zrelaksuj się nad morzem.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij