Sanatorium Lech, Kołobrzeg
, Kołobrzeg
Przyjazd
Wyjazd

Regulamin Obiektu

 1. Strona główna
 2. O Nas
 3. Regulamin Obiektu

REGULAMIN SSW Sanatorium Uzdrowiskowe LECH w Kołobrzegu

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

Regulamin Obiektu obowiązują na terenie Sanatorium i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.

Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Sanatorium”, natomiast najemca pokoju „Gościem”.

Regulamin Sanatorium określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Sanatorium i jest integralną częścią, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty rejestracyjnej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Regulamin Sanatorium dostępny jest w każdym pokoju oraz na stronie internetowej Obiektu.

§2 DOBA HOTELOWA

Pomieszczenia mieszkalne w Sanatorium, zwane w dalszej części „pokojem” wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 a kończy o godzinie 10:00 dnia następnego. W przypadku Gości NFZ doba hotelowa w dniu wyjazdu zostaje wydłużona do godziny 12:00. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić, najpóźniej do godziny 8:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Sanatorium może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gościa nie przestrzegającego obowiązującego regulaminu. Sanatorium zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt. Samowolne przedłużenie doby hotelowej wiąże się z dodatkową opłatą. W okresie tzw. „sezonu wysokiego” opłata za przedłużenie doby hotelowej wynosi 60 zł / 1 godz.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

Rezerwacji można dokonać poprzez internet, telefonicznie lub osobiście w. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje drogą mailową lub tradycyjną pocztą umowę wstępnej rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do dokonania wpłaty zaliczki w wysokości 30 % wartości pobytu. W przypadku rezerwacji na 1 dobę kwota zadatku wynosi 100% wartości pobytu. Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe hotelu w terminie wyznaczonym w umowie wstępnej rezerwacji lub wpłynie później, Sanatorium zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji. Kwota równorzędna zadatkowi zostanie zwrócona na konto Gościa w terminie 7 dni od daty anulowania przez Sanatorium rezerwacji. Po zaksięgowaniu zadatku na koncie bankowym, Gość otrzymuje, drogą mailową informację, że jego rezerwacja uzyskała status gwarantowanej. Wszelkie uwagi dotyczące wystawienia faktury za pobyt, Gość zobowiązany jest zgłosić w momencie wpłaty zadatku. Późniejsze zmiany będą niemożliwe.

W przypadku anulowania przez Gościa gwarantowanej rezerwacji:

 • na ponad 30 dni przed rozpoczęciem pobytu – Sanatorium zwraca całą  kwotę zadatku,
 • na 29 – 14 dni przed rozpoczęciem pobytu – Sanatorium zwraca 50 % wartości zadatku
 • na 13 dni-0 dni przed rozpoczęciem pobytu – Sanatorium nie zwraca zadatku

W przypadku dokonania rezerwacji w czasie za krótkim na dokonanie czynności bankowych związanych z wpłatą zaliczki, przed datą planowanego przyjazdu:

 • korespondencja mailowa od Gościa będzie traktowana jako zamówienie i podlegać będzie obowiązującym warunkom anulacji rezerwacji,
 • Sanatorium zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania z niej środków w wysokości 30 % wartości pobytu, traktując tą płatność jako zadatek.

Podstawą do przyjęcia Gościa jest wypełnienie i podpisanie karty rejestracyjnej lub okazanie osobie meldującej dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku odmowy Sanatorium zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia Gościa. Gość  nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt. Osoby niezarejestrowane w Sanatorium mogą gościnnie, na zaproszenie Gościa Sanatorium, przebywać w pokoju hotelowym od 7:00 do 22:00. Sanatorium może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Sanatorium wyrządzając szkodę w mieniu Obiektu lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika Sanatorium lub innych osób przebywających w Sanatorium, albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Sanatorium. 

Sanatorium zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania należności za cały pobyt podczas dokonywania czynności rejestracyjnych. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu. W przypadku opuszczenia przez Gościa Sanatorium w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie zwrócona. W przypadku nieprzybycia Gościa w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, Sanatorium nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku.  

§4 USŁUGI

Sanatorium świadczy usługi zgodnie ze swoją ofertą. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości wykonywanych usług prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie tego faktu w recepcji, co umożliwi obsłudze Sanatorium niezwłoczną reakcję.

Sanatorium ma obowiązek zapewnić:

 • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
 • bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez Sanatorium,
 • sprzątanie pokoju zgodnie z harmonogramem i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie,
 • zmianę pokoju w miarę posiadanych możliwości, lub w inny sposób złagodzić niedogodności gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły zostać usunięte.

Na życzenie Gościa Sanatorium świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • dokonywania rezerwacji na kolejny pobyt
 • budzenie o oznaczonej godzinie
 • wypożyczenie suszarki i  żelazka do prasowania do użytku tylko w miejscu do tego wyznaczonym.
 • przechowywanie bagażu, przy czym Sanatorium może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego. 

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SANATORIUM

Sanatorium ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej. Gość  powinien zawiadomić obsługę o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Sanatorium nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży, uszkodzenia pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu w sejfie przy recepcji. 

W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej oddanych na przechowanie do depozytów w sejfie przy recepcji zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego art. 846-849 oraz postanowienia zawarte w odrębnym dokumencie  noszącym nazwę “Zasady korzystania ze skrytek w sejfie hotelowym”. 

W przypadku utraty przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.11.1964 roku, nr 1, poz. 2 z późniejszymi zmianami. Sanatorium nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa jak  również za przedmioty pozostawione w pojeździe niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu Sanatorium, czy poza jego terenem.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Sanatorium pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci. Gość Sanatorium ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych w Obiekcie, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości. Sanatorium zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym obsługę. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Sanatorium może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Sanatorium, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój powinien każdorazowo zamknąć okno, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi. Sanatorium przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do obiektu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany adres. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Sanatorium przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przejdą one na własność Sanatorium. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§8 CISZA NOCNA

W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Sanatorium nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Sanatorium może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

§9 POSTANOWIENIA DODATKOWE

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek, elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. 

W Sanatorium obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju. W przypadku uruchomienia systemu PPOŻ i przyjazdu straży pożarnej Gość również zostanie obciążony kosztami. W obu przypadkach jest to koszt 300 zł.

W Sanatorium obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić obiekt bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu.

W pokojach hotelowych nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp. 

Zagubienie karty wiąże się z jednorazową opłatą w wysokości 25 zł.

Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz 926 z późniejszymi zmianami) przez SSW „LECH Sanatorium Uzdrowiskowe z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Korzeniowskiego 1, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Sanatorium. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@sanatoriumlech.pl 

Zakazuje się prowadzenia na terenie obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych oraz w ich wyposażeniu, naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa.

Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa Sanatorium pisemnie na adres e-mail: lech@sanatoriumlech.pl

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Sanatorium jest sąd właściwy dla siedziby głównej SSW „LECH” Sanatorium Uzdrowiskowe.

ŻYCZYMY UDANEGO WYPOCZYNKU

Zarząd SSW „LECH”
Sanatorium Uzdrowiskowe
w Kołobrzegu

 

Nasze pokoje

Pokój jednoosobowy

Wygodne i słoneczne pokoje z balkonem.

Szczegóły pokoju

Pokój jednoosobowy

 • Metraż: 15m2
 • Maks osób: 1
Pokój dwuosobowy

Wygodne i słoneczne pokoje z balkonem.

Szczegóły pokoju

Pokój dwuosobowy

 • Metraż: 15m2
 • Maks osób: 2
Apartament

komfortowy, przestrzenny apartament, sypialnią i pokójem gościnnym, aneks kuchenny, łazienka z natryskiem

Szczegóły pokoju

Apartament

 • Metraż: 37m2
 • Maks osób: 2
Pokaż wszystkie

ul. Korzeniowskiego 1
78-100 Kołobrzeg, Polska

Zobacz na mapie
Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z naszymi promocjami i ofertami specjalnymi.

Wybierz najkorzystniejszy pakiet i zrelaksuj się nad morzem.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij