SU LECH w Kołobrzegu, Kołobrzeg
, Kołobrzeg
Przyjazd
Wyjazd

Regulamin Obiektu

 1. Strona główna
 2. O Nas
 3. Regulamin Obiektu

REGULAMIN SSW Sanatorium Uzdrowiskowe LECH w Kołobrzegu

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

Regulamin Obiektu obowiązuje na terenie SSW LECH Sanatorium Uzdrowiskowe w Kołobrzegu i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.

Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „SU LECH”, natomiast najemca pokoju „Gościem”.

Regulamin SU LECH określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie SU LECH i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty rejestracyjnej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Regulamin SU LECH dostępny jest w każdym pokoju oraz na stronie internetowej SU LECH /o-nas/regulamin-obiektu

§2 DOBA HOTELOWA

Pomieszczenia mieszkalne w SU LECH, zwane w dalszej części „pokojem”, wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 a kończy o godzinie 10:00 dnia następnego. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić, najpóźniej do godziny 8:00 rano w dniu kończącego się pobytu. SU LECH może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gościa nieprzestrzegającego obowiązującego regulaminu. SU LECH zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt. Samowolne przedłużenie doby hotelowej wiąże się z dodatkową opłatą. W okresie tzw. „sezonu wysokiego” opłata za przedłużenie doby hotelowej wynosi 60 zł / 1 godz.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

Rezerwacji można dokonać mailowo, telefonicznie lub osobiście. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje drogą mailową lub tradycyjną pocztą umowę wstępnej rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do dokonania wpłaty zadatku w wysokości 30 % wartości pobytu (zadatek płatny w ciągu 7 dni od daty rezerwacji). W przypadku rezerwacji na 1 dobę kwota zadatku wynosi 100% wartości pobytu. Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe SU LECH w terminie wyznaczonym w umowie wstępnej rezerwacji lub wpłynie później, SU LECH zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji. Kwota równorzędna zadatkowi zostanie zwrócona na konto Gościa w terminie 7 dni od daty anulowania przez SU LECH rezerwacji. Po zaksięgowaniu zadatku na koncie bankowym, Gość otrzymuje, drogą mailową lub poprzez wiadomość tekstową SMS informację, że jego rezerwacja uzyskała status gwarantowanej. Wszelkie uwagi dotyczące wystawienia faktury za pobyt, Gość zobowiązany jest zgłosić w momencie wpłaty zadatku. Późniejsze zmiany będą niemożliwe.

W przypadku anulowania przez Gościa gwarantowanej rezerwacji:

 • na ponad 30 dni przed rozpoczęciem pobytu – SU LECH zwraca całą kwotę zadatku,
 • na 29 – 14 dni przed rozpoczęciem pobytu – SU LECH zwraca 50 % wartości zadatku,
 • na 13 dni – 0 dni przed rozpoczęciem pobytu – SU LECH nie zwraca zadatku, nie ma możliwości zmiany terminu pobytu.

W przypadku dokonania rezerwacji przez stronę internetową SU LECH obowiązują zasady anulacji zgodne z wybraną opcją. 

W przypadku dokonania rezerwacji w czasie za krótkim na dokonanie czynności bankowych związanych z wpłatą zadatku, przed datą planowanego przyjazdu:

 • korespondencja mailowa od Gościa będzie traktowana jako zamówienie i podlegać będzie obowiązującym warunkom anulacji rezerwacji,
 • SU LECH zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania z niej środków w wysokości 30 % wartości pobytu, traktując tą płatność jako zadatek.

W uzasadnionych przypadkach Gość może dokonać jednokrotnej zmiany pierwotnego terminu rezerwacji gwarantowanej w terminie nieprzekraczającym do 365 dni od momentu zgłoszenia zmiany. Po tym terminie Gość traci prawo zwrotu zadatku. Kolejne zmiany nie będą możliwe.

Podstawą do przyjęcia Gościa jest wypełnienie i podpisanie karty rejestracyjnej i okazanie osobie meldującej dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku odmowy SU LECH zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia Gościa. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt. Osoby niezarejestrowane w SU LECH mogą gościnnie, na zaproszenie Gościa SU LECH, przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 7:00 do 22:00. SU ELCH może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Obiektu lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika SU LECH lub innych osób przebywających w SU LECH, albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania SU LECH.

SU LECH zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania należności za cały pobyt podczas dokonywania czynności rejestracyjnych. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu. W przypadku opuszczenia przez Gościa SU LECH w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie zwrócona. W przypadku nieprzybycia Gościa w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, SU LECH nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku. 

§4 USŁUGI

SU LECH świadczy usługi zgodnie ze swoją ofertą. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości wykonywanych usług prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie tego faktu w recepcji, co umożliwi obsłudze SU LECH niezwłoczną reakcję.

SU LECH ma obowiązek zapewnić:

 • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
 • bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez SU LECH,
 • sprzątanie pokoju zgodnie z harmonogramem i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie,
 • dokonać zmiany pokoju w miarę posiadanych możliwości lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły zostać usunięte.

Na życzenie Gościa SU LECH świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • dokonywania rezerwacji na kolejny pobyt,
 • budzenie o oznaczonej godzinie,
 • wypożyczenie suszarki i żelazka do prasowania do użytku tylko w miejscu do tego wyznaczonym.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SU LECH

SU LECH ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej. Gość powinien zawiadomić obsługę o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. SU LECH nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży, uszkodzenia pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu w sejfie przy recepcji.

W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej oddanych na przechowanie do depozytów w sejfie przy recepcji zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego art. 846-849 oraz postanowienia zawarte w odrębnym dokumencie noszącym nazwę “Zasady korzystania ze skrytek w sejfie hotelowym”.

W przypadku utraty przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.11.1964 roku, nr 1, poz. 2 z późniejszymi zmianami. SU LECH nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa jak również za przedmioty pozostawione w pojeździe niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu SU LECH, czy poza jego terenem.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie SU LECH pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci. Gość SU LECH ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych w Obiekcie, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości. SU LECH zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym obsługę. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, SU LECH może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań SU LECH, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój powinien każdorazowo zamknąć okno, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi. SU LECH przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do obiektu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany adres. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, SU ELCH przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przejdą one na własność SU LECH. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§8 CISZA NOCNA

W SU LECH obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług SU LECH nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. SU LECH może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

§9 POSTANOWIENIA DODATKOWE

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek, elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

W SU LECH obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju. W przypadku uruchomienia systemu PPOŻ i przyjazdu straży pożarnej Gość również zostanie obciążony kosztami. W obu przypadkach jest to koszt 300 zł.

W SU Lech obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić obiekt bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu.

W pokojach nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp. 

Zagubienie karty wiąże się z jednorazową opłatą w wysokości 25 zł.

Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz 926 z późniejszymi zmianami) przez SSW „LECH Sanatorium Uzdrowiskowe z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Korzeniowskiego 1, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez SU LECH. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@sanatoriumlech.pl

Zakazuje się prowadzenia na terenie obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów oraz wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych oraz w ich wyposażeniu, naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa.

Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa SU LECH pisemnie na adres e-mail: lech@sanatoriumlech.pl

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a SU LECH jest sąd właściwy dla siedziby głównej SSW „LECH” Sanatorium Uzdrowiskowe.

 

Życzymy udanego wypoczynku

 

Zarząd SSW „LECH” SU w Kołobrzegu

 

Nasze pokoje

Standard Room Plus
od 331 /noc
od 331 /noc

Komformtowe pokoje z balkonem idealne dla podróżujących par czy znajomych. W każdym pokoju znajduje się łazienka z prysznicem. Pokoje po pełnej ...

Szczegóły pokoju

Standard Room Plus

 • Metraż: 16-20m2
 • Maks osób: 2
Single Room Plus
od 184 /noc
od 184 /noc

Komformtowe pokoje z balkonem przystosowane dla osób podróżujących w pojedynkę. W każdym pokoju znajduje się łazienka z prysznicem.

Szczegóły pokoju

Single Room Plus

 • Metraż: 13m2
 • Maks osób: 1
Junior Suite
od 376 /noc
od 376 /noc

Przestronny pokój z balkonem z wydzieloną częścią sypialnianą oraz miejscem odpoczynku. W pokoju znajduje się łaznieka z prysznicem typu walk ...

Szczegóły pokoju

Junior Suite

 • Metraż: 30m2
 • Maks osób: 2
Standard Room
od 286 /noc
od 286 /noc

Wygodne pokoje z balkonem. W każdym pokoju znajduje się łaznieka z kabiną prysznicową. Jest to idealna opcja dla par i wpólnie podóżującyh ...

Szczegóły pokoju

Standard Room

 • Metraż: 16-20m2
 • Maks osób: 2
Single Room
od 161 /noc
od 161 /noc

Wygodne pokoje z balkonem przystosowane dla osób podróżujących w pojedynkę. W każdym pokoju znajduje się łazienka z prysznicem.  Przedstawione zdjęcia ...

Szczegóły pokoju

Single Room

 • Metraż: 13m2
 • Maks osób: 1
Suite
od 416 /noc
od 416 /noc

Przestrzenny apartament z sypialnią z łożem małżeńskim i pokojem gościnnym. W apatemncie znajduje się łazienka z natryskiem. Wszystkie apartamenty ...

Szczegóły pokoju

Suite

 • Metraż: 37m2
 • Maks osób: 2
Economy Room
od 250 /noc
od 250 /noc

Pokój 2-osobowy z balkonem, z dwoma oddzielnymi łóżkami, bez możliwości ich złączenia. W łazience znajduje się kabina prysznicowa. Istnieje ...

Szczegóły pokoju

Economy Room

 • Metraż: 13m2
 • Maks osób: 2
Pokaż wszystkie

ul. Korzeniowskiego 1
78-100 Kołobrzeg, Polska

Zobacz na mapie
Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z naszymi promocjami i ofertami specjalnymi.

Wybierz najkorzystniejszy pakiet i zrelaksuj się nad morzem.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij